Защита на личните данни

Как Използваме Вашите Лични Данни:

•    Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите.

•    Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма.

•    Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.

•    „Хотел Божур и апартхотел Божурленд“ има право да събира и използва информация относно своите Потребители, когато същите се регистрират или направят резервация.

•    Информацията, чрез която Потребител на интернет страницата www.bojurland.com може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Потребителят предоставя при резервацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от „Бест Бутик Хотел“ услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

•    „„Хотел Божур и апартхотел Божурленд “ гарантира конфиденциалност на личните данни на своите Потребители, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно:
– установяване на контакт с Потребителя при уточняване подробности около резервацията и начините за нейното заплащане
– издаване на фактура
– помощ при полълване на резервация, ако не се справите сами
– информиране относно цени или услуги
– предоставяне на услуги и поддръжка
– известяване за нови услуги или продукти
– предоставяне на персонализирани промоционални оферти и др.

•    „Хотел Божур и апартхотел Божурленд “ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод резервацията чрез интернет страницата www.bojurland.com, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

•    В резервационната форма, попълвана от Потребителя, са обозначени задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

•    Ограниченията не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „Хотел Божур и апартхотел Божурленд“ има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

•    „Хотел Божур и апартхотел Божурленд “ се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
– е получил изричното съгласие на Потребителя при резервацията или в по-късен момент
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури
– в други посочени в закона случаи.